0
()

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی بیشتر به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را نشان می دهند.
تابلوهایی همچون ایست، حق تقدم عبور با شما، خیابان اصلی، رعایت حق تقدم و … دایره ای شکل نیستند ولی جزء تابلوهای بازدارنده یا انتظامی محسوب می شوند.

در ادامه با تابلوهای انتظامی همراه با تصویر با Hi زبان همراه باشید.

تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
رعایت حق تقدم
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایست
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایست
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خیابان اصلی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان خیابان اصلی
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حق تقدم عبور با شما
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ورود ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ورود از هر دو طرف ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور سواری ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور موتورسیکلت ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور دوچرخه ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور موتورگازی ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور کامیون ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور کامیون یدک دار ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور چرخ دستی ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور پیاده ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور خودرو با یدک ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور گاری ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور با ارتفاع بیش از 3/5 متر ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور با بار بیش از 2 تن بر هر محور ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گردش به چپ ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
گردش به راست ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
سبقت ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
سبقت برای کامیون ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
سرعت بیش از 50 کیلومتر بر ساعت ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
دور زدن ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایست بازرسی (گمرک)
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایست بازرسی (گمرک)
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان تمام محدودیت ها
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
بوق زدن ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان سبقت ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
توقف ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
منطقه توقف ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان منطقه توقف ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
ایستادن ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور چپ مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور راست مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور مستقیم مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط گردش به راست مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط گردش به چپ مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور از سمت چپ مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور از سمت راست مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
جهت عبور در میدان
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور از هر دو سمت مجاز
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور دوچرخه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور اسب سوار
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حداقل سرعت 30 کیلومتر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
عبور فقط با زنجیر چرخ
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور دوچرخه و پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور دوچرخه و پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
فقط عبور دوچرخه و پیاده
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حداقل سرعت در خط های عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حداقل سرعت در خط عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
حداکثر سرعت در خط های عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خط ویژه عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خط ویژه عبور
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
راه یک طرفه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
خیابان یک طرفه
تابلوهای هشداردهنده یا اخطاری
پیش انتخاب مسیر
همچنین ببینید:
رعایت حق تقدم عبور در سه راه و میدان؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

چند تست مهم از سوالات کاردکس آزمون اصلی آیین نامه

1- در آزاد راه های برون شهری، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

1) 70 کیلومتر بر ساعت
2) 50 کیلومتر بر ساعت
3) 60 کیلومتر بر ساعت
4) 65 کیلومتر بر ساعت

پاسخ: گزینه یک

2- سوئیچ استارت معمولا دارای چند حالت است؟

1) 4 حالت
2) 5 حالت
3) 3 حالت
4) 2 حالت

پاسخ: گزینه یک

3- کدام یک از موارد زیر به منظور ایمن کردن صحنه حادثه رانندگی می باشد؟

1) رعایت فاصله مناسب، بررسی وضعیت مصدومین، دور کردن
2) رعایت فاصله مناسب، کشیدن چند نفس عمیق و آرام
3) موتور اتومبیل را خاموش کنید، درصورتی که نمیتوانید عامل خطر ساز را حذف کنید، مصدوم را از محیط دور کنید
4) همه موارد

همچنین ببینید:
تابلوهای راهنمای مسیر و مکمل؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

پاسخ: گزینه سه

4- کدام یک به معنای راننده معلول است؟

تست و آموزش آیین نامه رانندگی

پاسخ: تابلوی یک

5- کمکهای اولیه چیست؟

1) به اقدامات اولیه می گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد.
2) به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می شود.
3) به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری از آن می گویند.
4) هیچکدام

پاسخ: گزینه یک

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

تابلوهای بازدارنده یا انتظامی؛ تست و آموزش آیین نامه رانندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: