بخش مقدمه / Welcome

درس اول: نام من  |  دانلود

درس دوم: همکلاسی های من | 

درس سوم: سن من | 

درس چهارم: خانواده من | 

درس پنجم: ظاهر من | 

درس ششم: خانه من | 

درس هفتم: آدرس من  |  دانلود

درس هشتم: غذای دلخواه من | 

دویست لغت تصویری آخر کتاب  |  دانلود

error: