بخش اول: سلام و احوالپرسی | ۱۱:۵۴

بخش دوم: خداحافظی | ۰۶:۲۱ | دانلود

بخش سوم: بیان نام و هجی کردن آن | ۱۲:۲۶ |

بخش چهارم: عذرخواهی کردن و اظهار تأسف | ۱۶:۲۸ |

بخش پنجم: معرفی کردن خود و دیگران | ۱۸:۴۷ |

بخش ششم: تمرین مکالمه | ۰۹:۴۶ |

بخش اول: هویت، سن، شغل | ۱۶:۰۱ | دانلود

بخش دوم: موقعیت و مکان، وضع هوا | ۱۴:۰۱ |

بخش سوم: بیان وقت و ساعت | ۱۰:۵۷ |

بخش چهارم: بیان وجود داشتن چیزی | ۰۸:۵۸ |

بخش پنجم: ضمایر اشاره، ضمایر ملکی | ۱۲:۰۵ |

بخش اول: فعالیت های روزانه | ۱۵:۲۳ | دانلود

بخش دوم: سوال از فعالیت ها | ۱۴:۳۶ |

بخش سوم: پرسش از مسیرها | ۱۷:۳۹ |

بخش چهارم: توانایی انجام کارها | ۱۴:۳۸ |

بخش پنجم: توانایی انجام کارها | ۱۴:۳۸ |

بخش اول: مشغول کاری بودن | ۱۴:۳۱ | دانلود

بخش دوم: سوال از فعالیت در حال انجام | ۰۹:۳۸ |

بخش سوم: انجام کارها در آینده | ۰۸:۳۲ |

بخش چهارم: تمرین مکالمه | ۰۹:۳۱ |

بخش اول: فعالیت ها در گذشته | ۱۴:۲۶ | دانلود

بخش دوم: سوال از فعالیت های گذشته | ۰۷:۱۴ |

بخش سوم: سوالات اطلاعات از فعالیت های گذشته | ۰۶:۲۳ |

بخش چهارم: تمرین مکالمه | ۱۵:۰۶ |

error: