a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: منفی زمان حال ساده

Simple Present بنام خدا. درس ۶ . بخش ۳

منفی زمان حال ساده

📝 شکل منفی زمان حال ساده با افزودن شکل منفی فعل do به اول فعل به سادگی ساخته می شود. تنها تفاوت در سومین شخص مفرد است که don’t به صورت doesn’t بکار می رود و همچنین دیگر نیازی نیست به فعل بعد از آن s/es اضافه شود.

شکل منفی زمان حال ساده:

🔹I don’t like my job.

🔹من شغلم را دوست ندارم.

🔹He does not want those yellow pants.

🔸او آن شلوار زرد را نمی خواهد.

نکته!
اسم هایی مانند شلوار (pantsعینک (glassesکفش (shoes) در زبان انگلیسی به صورت جمع بکار می روند.

🔹He doesn’t have a cell phone.

🔹او یک تلفن همراه ندارد.

🔹They do not need a car.

🔸آنها به یک اتومبیل احتیاج ندارند.

مخفف / ساختار

do not => don’t
does not => doesn’t

I / You / We / They don’t want / like / need
He / She doesn’t want / like / need

ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ