a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: ضمایر اشاره

Demonstratives بنام خدا. درس ۶ . بخش ۱

ضمایر اشاره

📝 از ضمایر اشاره (Demonstratives) می توان برای اشاره کردن به چیزها استفاده کرد. ضمیر مفرد this (این) برای اشاره به نزدیک، ضمیر مفرد that (آن) برای اشاره به دور، ضمیر جمع these (این ها) برای اشاره به نزدیک و ضمیر جمع those (آنها) برای اشاره به دور بکار می رود.

اشاره به نزدیک و دور با ضمایر مفرد this و that:

🔹This building is tall.
🔸That building is short.

🔹این ساختمان بلند است.
🔸آن ساختمان کوتاه است.

اشاره به نزدیک و دور با ضمایر جمع these و those:

🔹These bananas are yellow.
🔸Those apples are red.

🔹این موزها زرد هستند.
🔸آن سیب ها قرمز هستند.

نکته!
بجای ضمایر مفرد this و that می توان از ضمیر it و بجای ضمایر جمع these و those می توان از ضمیر they استفاده کرد.

this, that = it
these, those = they
ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ