a

به «های زبان» خوش آمدید! با کلی دوره های آموزشی بزودی در خدمت شما هستیم!

دستور انگلیسی: اسم های جمع و مفرد ؛ جمع فعل بودن

Plurals درس ۱ . بخش ۲

اسم های جمع و مفرد؛ جمع فعل بودن

📝 اسم ها در زبان انگلیسی با اضافه شدن s یا es جمع (plural) می شوند. البته شکل بی قاعده جمع هم وجود دارد که بعدها توضیح داده خواهد شد.

اسم های مفرد (singular):

● a chef
● an athlete

● یک سرآشپز
● یک ورزشکار

اسم های جمع (plural):

● two chefs
● three athletes

● دو سرآشپز
● سه ورزشکار

📝 شکل جمع فعل بودن (to be)

جملات جمع مثبت (affirmative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

● We are photographers. = Were photographers.
● You are scientists. = Youre an scientists.
● They are writers. = Theyre writers.

● ما عکاس هستیم.
● شما دانشمند هستید.
● آنها نویسنده هستند.

جملات جمع منفی (negative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

● We are not cooks. = We‘re not cooks. = We aren’t cooks.
● You are not pilots. = You‘re not pilots. = You aren’t pilots.
● They are not artists. = They‘re not artists. = They aren’t artists.

● ما آشپز نیستیم.
● شما خلبان نیستید.
● آنها هنرمند نیستند.

ضمایر فاعلی

I = من
you = تو
he/she = او مذکر/او مونث
we = ما
you = شما
they = آنها

 

ارسال یک نظر

   پشتیبانی سریع در واتساپ